Terms and Conditions

TERMS AND CONDITIONS WHOLESALE-TFROBOTS.COM

The terms and conditions is in Dutch. Please use GoogleTranslate to translate it in your language.
 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van wholesale-tfrobots.com (hierna:TF Robots) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TF Robots worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TF Robots ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 TF Robots is gerechtigd om naar eigen inzicht geen goederen/diensten te verlenen aan elk willekeurig wederpartij, accounts te sluiten, content te wijzigen of te verwijderen en bestellingen te cancellen zonder opgave van redenen.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van TF Robots zijn vrijblijvend en TF Robots behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TF Robots. TF Robots is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TF Robots dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Foto`s van producten kunnen mogelijk afwijken van het uiteindelijke product. TF Robots kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
2.4. Afbeeldingen en andere gegevens omtrent de afmetingen, gewicht, kleuren enzovoorts gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Producten worden pas verzonden nadat de betaling is ontvangen.
3.3 De betaling moet geschieden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt per e-mail verstrekt aan de door de wederpartij opgegeven e-mailadres.
3.4 Prijzen en druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud. Dit geldt ook voor typfouten. Wanneer het aannemelijk is dat er een fout is opgetreden met betrekking tot de prijzen, hebben wij het recht om deze prijzen aan te passen. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, zullen wij het betaalde bedrag retour storten en de order annuleren.
3.5 Bij annuleringen wordt 15% van het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht. Dit percentage wordt in rekening gebracht ter dekking van de geleden schade.


Artikel 4. Levering
4.1 De door TF Robots opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3. Standaard verzendt TF Robots de pakketten aangetekend, verzekerd en alleen op huisadres. Wanneer u kiest voor standaard verzending (verzending zonder verzekering), gaat u akkoord dat TF Robots niet aansprakelijk is voor het eventueel zoek raken van uw pakket en/of schade veroorzaakt door de vervoerder. De tarieven zijn gelijk aan elkaar en wij adviseren derhalve altijd verzending met verzekering.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TF Robots verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TF Robots geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TF Robots garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TF Robots daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TF Robots de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het is niet mogelijk om te reclameren met betrekking tot schade aan de verpakking van het product. Wij geven nooit garantie op een onbeschadigde doos.
7.3 Indien de producten niet volledig zijn, gebreken hebben of fabrieksfouten te hebben, dient u dit te melden binnen 30 dagen. Wij kunnen voor u de benodigde onderdelen bestellen, zodat u een goed product heeft. Het vervangen van onderdelen dient u zelf te verrichten. Schade aangericht door de transformatie valt niet onder deze garantie. Mogelijk kunnen we hiervoor ook onderdelen bestellen, maar hieraan zijn kosten verbonden.
7.4 Retourneren is niet toegestaan.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TF Robots, dan wel tussen TF Robots en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TF Robots, is TF Robots niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TF Robots.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TF Robots in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tfrobots.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kan TF Robots worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan TF Robots opgave doet van een adres, is TF Robots gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TF Robots opgave doet van een ander adres waar naar uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door TF Robots gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat deze TF Robots Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tfrobots.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TF Robots vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 TF Robots is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht
11.1 Wanneer u een account heeft bij TF Robots, heeft u geen toestemming om aan derden informatie te verschaffen inzake de aangeboden artikelen en prijzen voor de ''On sale date''. De "On sale date'' geeft aan wanneer u het betreffende item met de betreffende informatie mag vrijgeven voor pre orders. 


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2020 - 2024 Tfrobots-wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel